Łopiennik Górny 16/07/2019 r.

Or.1431.41.2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 16/07/2019 r. Urząd Gminy Łopiennik Górny
udziela odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?*NIE*
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *NIE DOTYCZY*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *56*
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2019%20ROK/Raport%20o%20stanie%20gminy/35%20raport%20o%20stanie%20gminy%20%C5%81opiennik%20G%C3%B3rny.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*PRACOWNICYURZĘDU GMINY*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *NIE DOTYCZY*

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*Tak wszystkie wymienione*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. *Komisjom
Rady od 27 do 31 maja, publikacja na BIP i tablicy ogłoszeń 4 czerwca
2019 r.*

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

*18 czerwca 2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *3 lub 4*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*0*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

*Przed dyskusją radnych odczytano wniosek ,który wpłyną w sprawie zmiany
raportu. Wniosek został uwzględniony.*

*Monika Zaj*

*UG Łopiennik Górny
*