To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w
dniu 16-07-2019 08:50:28. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej
skrzynce podawczej pod numerem: 7806.19.DP w dniu: 16-07-2019 06:39:01. Treść
niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem
cyfrowym. Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO
Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr
AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki
Podawczej. \---------------------------------- Podstawa prawna: Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom
publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).

* * *

_Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Czy
radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o
stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? 2)
Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej? 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 4)
Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 5)
Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) 6) Jeśli
raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? 7)
Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? 8) Data pierwszego
podania raportu do publicznej wiadomości. 9) Data sesji Rady Gminy, podczas
której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 10) Ilu radnych zabrało
głos podczas debaty o stanie gminy? 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do
zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się
w debacie o stanie gminy? 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi
podczas debaty? 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się
mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ?
(jeżeli dotyczy) 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? 16) Jeśli
ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono
inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? 17) Jeśli ograniczono
mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne
ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? 18) Jeśli podczas
debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia,
jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? 19) Czy mieszkańcy
zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i
radnych się przeplatały? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w
formie elektronicznej na adres: {{ email }}
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji \-- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul.
Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP
526282872 KRS 0000181348_

Załączniki

  • smime.p7s