Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
Nie.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
36 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://rossosz.e-biuletyn.pl/index.php?id=742&p1=szczegoly&p2=58015

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Pracownicy Urzędu.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Publikacja w BIP.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
31 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
27 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Trzech.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?
Nikt z mieszkańców się nie zgłosił,

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Nie dotyczy.

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy.

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy.

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy.

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy.

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
Nie dotyczy.

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
Nie dotyczy.

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy.

Z poważaniem

Waldemar Ossowski

Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel: 83 378 45 57
www.rossosz.pl

--
Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel: 83 378 45 57
www.rossosz.pl
________________________________________________