W odpowiedzi na wniosek o udostępnieni informacji publicznej udzielam
następujących odpowiedzi:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

Odp. NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. 57 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Odp. https://stanin.pl/raport-o-stanie-gminy-stanin-za-rok-2018/
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odp. Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

Odp. Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp. Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp. 31.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

Odp. 26.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp. 3
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp. 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp. 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp. nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp. Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca

Odp. Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp. Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp. Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp. Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp. Nie dotyczy

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Tel. 25 798 11-18

e-mail <mailto:{{ email }}> {{ email }}