BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1,
22-500 Hrubieszów
e-mail: {{ email }}
www.miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 28 08, faks 84 696 25 04

S.1431.47.2019

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z
późn. zm.), w związku ze złożeniem w dniu 16.07.2019 r. za pomocą
poczty elektronicznej na adres {{ email }} wniosku:

od: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

o udzielenie informacji publicznej

UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

ODP. TAK

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODP.
HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=51&P1=SZCZEGOLY&P2=1396182

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODP. 70 STRON RAPORTU + 213 STRON ZAŁĄCZNIKÓW DO RAPORTU

Załączniki to wcześniej przyjęte sprawozdania i uchwały z realizacji
programów, strategii, polityk itp. za 2018 r. tj.:

* Informacja nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za
rok 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu
28 marca 2019 r.).
* Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie
miasta w roku 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w
Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.).
* Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb w
zakresie pomocy społecznej.
* Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26
kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Miejskiej Hrubieszów za 2018 r.
* Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26 kwietnia
2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
* Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
* Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Preliminarza
wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
* Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Rocznego programu współpracy
Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

ODP.
HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=53&P1=SZCZEGOLY&P2=1388891

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

ODP. PRACOWNICY URZĘDU

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

OD. NIE DOTYCZY

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

ODP. UMIESZCZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości

ODP. 20.05.2019 R.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

ODP. 30.05.2019 R.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

ODP. 4

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

ODP. 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

ODP. NIE DOTYCZY

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

ODP. NIE DOTYCZY

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

ODP. NIE DOTYCZY

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

ODP. NIE DOTYCZY

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

ODP. NIE DOTYCZY

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?

ODP. NIE DOTYCZY

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie?

ODP. NIE DOTYCZY

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

ODP. NIE DOTYCZY

Z upoważnienia Burmistrza

---
MONIKA PODOLAK
SEKRETARZ MIASTA

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 23 80, fax 84 696 25 04 wew. 30
e-mail: {{ email }}, www.miasto.hrubieszow.pl
SEKRETARZ: tel.: 84 696 23 80 wew. 26, tel. kom.: 506 088 144
e-mail: {{ email }}

______________________________
_Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dostępne są na stronie
internetowej https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl_
_Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej
adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub
powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości
wraz z załącznikami._

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org

Załączniki

  • 0ab2aff7.png
  • blocked.gif