Odpowiadając na wniosek informuję, że

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

nie
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

nie
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

32 strony

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=243&p1=szczegoly&p2=1389295

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy Urzędu GminyRejowiec Fabryczny

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

0
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie radnym 16.05.2019r.

Zamieszczenie w BIP 21.05.2019r.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

21.05.2019r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

31 maja 2019r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Nie było zgłoszeń

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nie było zgłoszeń .

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie

Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny
Wiesław Korzeniewski