RO.1431.44.2019

W odpowiedzi na poniżej wniesiony wniosek o dostępie do informacji publicznej, podaję:

Ad.1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
Ad.2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
Ad.3. Ile stron liczy raport o stanie gminy? 60 stron
Ad.4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej <https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raportostanie.pdf> https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raportostanie.pdf
Ad.5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) pracownicy
Ad.6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? RAPORTU NIE PRZYGOTOWAŁ PODMIOT ZEWNĘTRZNY
AD.7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej
Ad.8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości – 3 czerwca 2019 r.
Ad.9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy - 21 czerwca 2019 r.
Ad.10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1 radny
Ad.11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0 mieszkańców
Ad.12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0 mieszkańców
Ad.13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE
Ad.14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
Ad.15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
Ad.16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
Ad.17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
Ad.18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
Ad.19 Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? MIESZKAŃCY NIE ZABIERALI GŁOSU

Agnieszka Buch

Gmina Wohyń