W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przesłany
w dniu 16 lipca 2019 r. Urząd Gminy Tuczna przekazuje poniższe informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
Rada Gminy Tuczna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport liczy 33 strony.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//DOC190528-20190528112926.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy Tuczna oraz
podległych jednostek organizacyjnych.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport, przedstawiony Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Tuczna z dnia
28 maja 2019 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej,
był dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczna, został przekazany Radnym
Gminy Tuczna, został przedstawiony na posiedzeniach komisji stały przy
Radzie Gminy Tuczna oraz został przedstawiony podczas sesji Rady Gminy
Tuczna.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
28 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
26 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Podczas debaty głos zabrało 2 radnych.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
W debacie nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy.

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy.

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie ograniczano czasu wypowiedzi.

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy.

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy.

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie ograniczano czasu wypowiedzi, nie wprowadzono żadnych innych ograniczeń.

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy.

Z poważaniem, Grzegorz Panasiuk
Sekretarz Gminy Tuczna