Komarówka Podlaska, 2019-07-17

Or. 1431.22.2019

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r., Gmina Komarówka Podlaska informuje, co następuje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Rada Rady Gminy Komarówka Podlaska nie podjęła tego typu uchwały.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy liczy 99 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/komarowkapodlaska/5698.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport został przygotowany opracowany przez sekretarza gminy przy współpracy
z pracownikami poszczególnych stanowisk pracy

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Pierwszy raz raport został podany do publicznej wiadomości poprzez
opublikowanie na BIP Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

12.06.2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

27.06.2019

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Podczas debaty głos zabrał 1 radny.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy nie
zabierali głosu - w określonym w zakroszeniu terminie mieszkańcy nie
zgłosili chęci udziału w debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Jak wyżej

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Z poważaniem

Elżbieta Zienkiewicz

Sekretarz Gminy

tel. 083 353-50-04

Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

Załączniki

  • image001.png