W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. przesyłamy odpowiedzi na pytania.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? - NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - NIE
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? - 58
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) – pracownicy urzędu gminy
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? - nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? – radni gminy, BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. – radni 30 maja 2019 r., BIP 31 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. – 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? - 5
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? - 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? – 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? - nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? - nie dotyczy

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 15 51
{{ email }}

Załączniki

  • image005.jpg
  • image006.jpg