Dzień Dobry
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
-
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
11 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
http://www.krzczonow.eurzad.eu
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowali pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
0
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP, wyłożenie do wglądu oraz odczytanie na sesji rady
gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
30.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
25.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
NIE
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
NIE BYŁO OGRANICZEŃ
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
NIE
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
NIE BYŁO
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
NIE BYŁO

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
NIE BYŁO
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
NIE BYŁO

Pozdrawiam!
Marzena Merska-Rakotoarivo
Urząd Gminy Krzczonów