W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Raportu o stanie gminy, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Rada Gminy Kurów nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy Kurów za 2018 rok liczy – 109 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.kurow.eu/bip/87_ugkurow/fckeditor/file/2019/Zarzadzenia/05-maj/Zarz_42-2019.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Kurów wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport o stanie Gminy Kurów za 2018 r. radni otrzymali w ustawowym terminie, łącznie
z materiałami na komisję oraz Sesję Rady Gminy.

W dniu 27 maja 2019 r. raport został również zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kurów łącznie z zaproszeniem skierowanym do mieszkańców, do wzięcia udziału w debacie na temat raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

27 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

- 12 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

W debacie na temat Raportu o stanie gminy, w obszernej wypowiedzi, wziął udział 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Do zabrania głosu w debacie o stanie gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? - JW.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE DOTYCZY
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? – NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? – NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151