Rejowiec, dnia 17 lipca 2019 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
przesyłamy odpowiedzi, zgodnie z ich kolejnością.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Nie

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

94 stron

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/bip/ugrejowiec_13/fckeditor/file/Raport_o_stanie_gminy//raport_za_2018_GminaRejowiec.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy urzędu

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

nie dotyczy

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Biuletyn Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

19 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

5

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie dotyczy

Artur Krupiński

Urząd Miejski w Rejowcu

W dniu 2019-07-16 o 07:47, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
email: {{ email }}