Witam, poniżej zostały udzielone odpowiedzi na przesłane pytania.
Pozdrawiam.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym?

ODPOWIEDŹ:TAK, radni przyjęli uchwałę.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do
właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=636&p1=szczegoly&p2=1410416

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Raport o stanie gminy liczy 129 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1393044

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
ODPOWIEDŹ: Raport przygotowali pracownicy urzędu.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej,
wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek
inny sposób)?
ODPOWIEDŹ: umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
ODPOWIEDŹ: 30 MAJA 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

ODPOWIEDŹ: 27 czerwca 2019 r
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o
stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w
debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: patrz odpowiedź w punkcie 11
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,
np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
ODPOWIEDŹ: żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty.