Dzień dobry
Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
NIE, Rada Gminy Włodawa nie procedowała takiej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport o stanie Gminy Włodawa za 2018 rok liczy 65 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Włodawa.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa oraz
na stronie internetowej Gminy Włodawa.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa w
dniu 21 maja 2019r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
Sesja Rady Gminy Włodawa odbyła się 28 czerwca 2019r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w poniższym linku:
https://gmina-wlodawa.sesja.pl/2019/06/28/retransmisja-obrad-xi-sesji-viii-kadencji-rady-gminy-wlodawa/
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy


-------- Oryginalna wiadomość --------
Od: {{ email }}
Do: {{ email }}
Data: 16 lipiec 2019 o 06:35
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do
informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
{{ email }}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348


Dzień dobry,

Pozdrawiam

--
Urząd Gminy we Włodawie
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: {{ email }}


Pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Sekretarz Gminy Włodawa
--
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-14-45-740
Regon: 000550203
e-mail: {{ email }}

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
Włodawie
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,
adres e-mail: {{ email }}
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: {{ email }}.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
oraz w celu,
dla którego zostały nam udostępnione.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
skargi
do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy
we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
informacyjna dla interesantów
Urzędu Gminy Włodawa.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego
jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
tego materiału
z komputera.