Gmina Dołhobyczów
Dołhobyczów, dnia 19 lipca 2019r.

ul. Spółdzielcza 2a

22-540 Dołhobyczów


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


ul. Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

W odpowiedzi na e-mail z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udostępnienia
następujących informacji publicznych :

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym

mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym?

Nie

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy.

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport liczy 28 stron.

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej.

https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&akcja=szczegoly&p2=
1411389> &akcja=szczegoly&p2=1411389

5. Kto przygotował raport (pracownik urzędu czy podmiot zewnętrzny)?

Raport został przygotowany przez pracownika gminy.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji

Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też
jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie na sesji rady gminy.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy?

31.05.2019r.

10. Ilu Radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie o stanie gminy.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nikt z mieszkańców nie zabrał głosu w debacie.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji

itp.? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenia
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź

mieszkańca?

Nie dotyczy

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto

wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia

w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było

merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców

i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy.


Kamila Lizak