Dzień dobry, przesyłam następujące odpowiedzi do pytań:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aaustawy o
samorządzie gminnym?
Rada nie przyjęła stosownej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link dowłaściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

J.w.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
96 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/bip/41_uggorzkow/fckeditor/file/P.Cichosz/Raport%20o%20stanie%20Gminy/Raport%20o%20stanie%20Gminy%20Gorzk%C3%B3w%20za%20rok%202018.%2031.05.2019%20r.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiotzewnętrzny)
Raport opracowali pracownicy Urzędu Gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był kosztwykonania
usługi?
J.w.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czybyło
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek innysposób)?
Publikacja w BIP – 31.05.2019 r. oraz przesłanie radnym na służbowe
skrzynki mailowe
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
31.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawianyraport
o stanie gminy.
14.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
7
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie ostanie gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżelidotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakieograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenieczasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub teżwprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dlaograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czyteż
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie było takich wypowiedzi.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

Z-ca Wójta Gminy Gorzków