Urząd Gminy Dorohusk

Ul. Niepodległości 50

22-175 Dorohusk

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany droga
elektroniczną w dniu 16 lipca 2019 r. informuję, co następuje:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odp. Radni nie przyjęli w/w uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. 20 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Link:
http://www.dorohusk.lubelskie-24.pl/index.php/archiwum/1501-2019-06-13-zglos
zenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-dorohusk-za-2018-rok

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

Nie dotyczy.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport podano do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2019 r. poprzez
zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Dorohusk.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

30.05.2019 r. W dniu 13 czerwca 2019 r. raport umieszczono także na stronie
Gminy Dorohusk(link podany przy odpowiedzi na pyt. 4) wraz z wzorem
zgłoszenia do udziału w debacie publicznej.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

27.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

1 - glos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nie dotyczy
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Z poważaniem

Katarzyna Rafalska

Sekretarz Gminy