--
/Z poważaniem/

*Kancelaria Urzędu Miejskiego

*Urząd Miejski w Ostródzie*
tel.: 89 642 94 00
um@um.ostroda.pl <mailto:[um@um.ostroda.pl]>
***
*
------------------------------------------------------------------------
*Gmina Miejska Ostróda*
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 7412090654
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że: 1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Ostróda
reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
24, tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl 2) Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642
94 30. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: • wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c
RODO); • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.
6 ust. 1, lit. e RODO); • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.
b RODO); • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych. 4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina
Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta. 5) Pana/Pani
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak
również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres
przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów
dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu
przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7) Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa
danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8)
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 9) Konsekwencją
odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana
sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej
rozstrzygnięcia. 10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. *

Załączniki

Pobierz list