Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
znajdą Państwo odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? N/D
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 129
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? N/D
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 18.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? N/D
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) N/D
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? N/D
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? N/D
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? N/D
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? N/D
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? N/D

Z poważaniem:
Dorota Godula
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
tel. 83 351-30-03 wew. 11
tel. 83 351-34-54 wew. 11
tel. 83 351-34-55 wew. 11