W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r. przesłany drogą elektroniczną
o udzieleni informacji publicznej, przekazuję informacje zgodnie z
wnioskiem:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

NIE

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

NIE DOTYCZY

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

108

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

pracownicy Urzędu Gminy Dzwola

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

NIE DOTYCZY

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
na sesji rady Gminy, https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368
<https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368&p1=szczegoly&p2=1393633>
&p1=szczegoly&p2=1393633

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

31.05.2019 r. i 14.06.2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

0

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie


14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Powyższe informacje w formie elektronicznej zostaną udostępnienie zgodnie z
wnioskiem,
na adres: {{ email }}

Z poważaniem


Jadwiga Flis


Sekretarz Gminy Dzwola

Załączniki

  • wniosek.docx