*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

*W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r. informuję, *

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

odp.:  *Radni Rady Miejskiej nie podejmowali uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

odp.*:  nie dotyczy *

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

odp. : *Raport o stanie Gminy Ostrów Lubelski liczy 54 strony. *

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

odp.:
*https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RAPORT_GMINA_2018-OK.pdf*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

odp.: *Raport o stanie Gminy Ostrów Lubelski przygotowany został przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.  *

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

odp.: *nie dotyczy *

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

odp.: *Raport o stanie gminy został umieszczony na stronie internetowej
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożony do wglądu w
Urzędzie Miejskim *

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

odp.: *31 maja 2019 r. *

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

odp.: *18 czerwca 2019 r. *

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

odp.:*Pięciu  radnych zabrało głos podczas debaty nad raportem o stanie
gminy?*

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: *Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty nad raportem o stanie
gminy.*

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

odp.:*nie dotyczy*

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

odp.:*nie dotyczy*

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

odp.: *nie dotyczy*

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

odp.: *nie dotyczy*

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

odp.: *nie dotyczy*

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

odp.: *nie dotyczy*

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

odp.: *nie dotyczy*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

odp.: *nie dotyczy*

Z poważaniem

Sylwia Szczepańska

Sekretarz Gminy

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację
Data: Tue, 23 Jul 2019 11:34:48 +0200
Nadawca: ostrowlubelski <{{ email }}>
Adresat: {{ email }}

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Tue, 16 Jul 2019 04:35:36 -0000
Nadawca: {{ email }}
Odpowiedź-Do: {{ email }}
Adresat: {{ email }}

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: {{ email }}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348