1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

– tak,

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

– nie, radca prawny,
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

– 24
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

– https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

– Wójt i pracownicy Urzędu Gminy,
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

– doręczono radnym, wyłożenie w Urzędzie Gminy, zamieszczenie na stronie BIP gminy, przedstawienie na posiedzeniach Komisji Stałych oraz na sesji Rady Gminy,
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

– 21 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

– 21 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

– 2 radnych,
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

– 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

– 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

– nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

– nie
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

– nie

Waldemar Szykuła – Sekretarz Gminy

Pobierz list