Rada Gminy Janowiec w odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję:

1) Radni w gminie Janowiec przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym
2) Link do uchwały dot. przyjęcia raportu w Biuletynie Informacji Publicznej – https://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=384&akcja=szczegoly&p2=1404368.
3) Raport o stanie gminy liczy 48 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=383&p1=szczegoly&p2=1392945
5) Raport przygotowali: pracownicy urzędu gminy , Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych.
7) Raportu podany był do publicznej wiadomości w formie umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożony był , przedstawiony na komisjach RG, na sesji rady gminy.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości – 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy – 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy – 0.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy – 0.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy - 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty - 0
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? -nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? - nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? - nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? - nie dotyczy

Pozdrawiam.

Grażyna Biernacka
Kierownik USC Janowiec
tel. 81 8815810
mail: {{ email }}