Witam !!!!

W załączeniu przesyłam scany pism dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań przekazane przez zarządców i
dzierżawców obwodów łowieckich.

Jednocześnie poniżej podaję ścieżki dostępu na stronie internetowej Gminy
Krupski Młyn dotyczące polowań zbiorowych oraz miejsc przechowywania książek
ewidencji pobytu ma polowaniu indywidualnym

1. www.bip.krupskimlyn.pl <http://www.bip.krupskimlyn.pl> -> Polowania
-> Terminy polowań zbiorowych lub Miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym

http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805
<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805&menu=1805&mod=site&id=1805>
&menu=1805&mod=site&id=1805

Pozdrawiam!!!!!

Artur Konfederak

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa,

Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Krupski Młyn

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

tel. 32 285-70-16, fax. 32 285-70-77, kom. 500-486-325

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
Młyn przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl>
gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel. 322857016.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl> gwozdz@krupskimlyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta miedzy stronami umowa
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

Załączniki

Pobierz list