Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 2 września 2019 roku o udostępnienie
informacji publicznej zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa tut. Sądu na
podstawie art. 8 ust. 3 i 4 informuję, że w zakresie punktów 1-5, 6 Państwa
wniosku informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Sądu
pod adresem www.sppragapolnoc.pl. W zakresie punktów 7-12 informuję, że
Wiceprezes tut. Sądu sklasyfikował wnioskowane informacje jako informację
publiczną przetworzoną, w związku z czym udostępnienie Państwu przedmiotowej
informacji może nastąpić po wykazaniu przez Państwa powodów, dla których
spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego w
terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Końcowo, w zakresie punktów 13 i 14 wniosku informuję, że w tut. Sądzie nie
gromadzono takich informacji.

Adm-0143-113/19

Z poważaniem,

Bogdan Płonecki

Specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat Wiceprezesa

tel. +48 22 50 91 505

e-mail: <mailto:sekretariat.wiceprezesa@srpragapolnoc.pl>
sekretariat.wiceprezesa@srpragapolnoc.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. +48 22 50 91 500 (cenrtala), fax +48 22 50 91 160

e-mail: <mailto:boi@srpragapolnoc.pl> boi@srpragapolnoc.pl

tel. +48 22 50 91 158

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie
internetowej Sądu: <http://www.srpragapolnoc.pl/> www.srpragapolnoc.pl

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Prezes
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą
przy ul. Terespolskiej 15A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut.
Sądzie: e-mail: <mailto:iod@srpragapolnoc.pl> iod@srpragapolnoc.pl, tel.
(22) 50-91-165. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b lub f RODO. Dane osobowe przetwarzane są
w celu udzielenia stosownej informacji, zgodnie z wnioskiem. Okres ich
przechowywania jest zależny od charakteru korespondencji. Prawa podmiotu
danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej na stronie Sądu:
www.srpragapolnoc.pl, w zakładce "ochrona danych osobowych".

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur
wirusów 13602 (20160606) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Pobierz list