Adm. 0143-173/19

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na zapytanie przesłane do tut. Sądu przez za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 2 września 2019 r.

Z poważaniem

Łukasz Cichowski

Inspektor Ochrony Danych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Tel. 22 328 60 26

{{ email }}

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,, adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }} 2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }} 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załączniki

  • 0143-173.19.pdf