W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

Sadczuk Aleksandra
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Malborku
82-200 Malbork
ul. 17 Marca 3
tel. 55 647-07-02 Fax. 55 647-07-04
e-mail: {{ email }}

Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku -
każdego z nich w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem
regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.)
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

-------------------------- Wiadomość oryginalna --------------------------
Temat: Wniosek o informacjÄT publicznÄ.
Od: {{ email }}
Data: 1 Września 2019, 10:35 pm, N
Do: {{ email }}
--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostÄTpie do informacji publicznej, stowarzyszenie SieÄ? Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostÄTpnienie nastÄTpujÄ.cych informacji
publicznych:

1. ImiÄT i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sÄ.du.
2. ImiÄT i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sÄ.du.
3. Kiedy rozpoczÄTĹ,a siÄT i kiedy zakoĹ"czyĹ,a kadencja poprzedniego
Prezesa tutejszego sÄ.du?
4. Ilu byĹ,o sÄTdziĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we wszystkich
wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile byĹ,o nieobsadzonych etatĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we
wszystkich wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sÄTdziĂłw delegowanych z innego sÄ.du pracowaĹ,o w tutejszym
sÄ.dzie odpowiednio w ciÄ.gu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sÄTdziĂłw tutejszego sÄ.du awansowaĹ,o w ciÄ.gu odpowiednio -
2016,
2017 i 2018 roku?
8. Ĺšrednia liczba spraw na sÄTdziego w 2016, 2017, 2018 roku?
(Ĺ>rednio
we wszystkich wydziaĹ,ach)
9. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najwiÄTkszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
10. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najmniejszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najwiÄTkszÄ.
liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najmniejszÄ.
liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sÄ.d w 2016 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?
14. Czy tutejszy sÄ.d w 2018 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?

Wnosimy o udostÄTpnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-ToĹ,uÄ? - czĹ,onkowie zarzÄ.du, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
SieÄ? Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl
<http://www.siecobywatelska.pl>> >
www.watchdogportal.pl &lt;http://www.watchdogportal.pl
<http://www.watchdogportal.pl>> >
www.funduszesoleckie.pl &lt;http://www.funduszesoleckie.pl
<http://www.funduszesoleckie.pl>> >
www.informacjapubliczna.org &lt;http://www.informacjapubliczna.org
<http://www.informacjapubliczna.org>> >
NIP 526282872
KRS 0000181348 SÄ.d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaĹ,
Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ.dowego

Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych&#8221;

__________ ESET NOD32 Antivirus __________

Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

Wersja silnika detekcji: 20012 (20190913)

https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

Załączniki