Dzień dobry.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska-Watchdog Polska
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
mail: sprawa-948@fedrowanie.siecobywatelska.pl

R.O.1431.5.2017
POWIADOMIENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (zwanej dalej "Ustawą") zawiadamiam, że w związku ze złożonym w dniu 21 lutego 2017 r. (data otrzymania 23 lutego br. ) wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwym jej przekazanie w terminie ustawowym, a wynikającym z art. 13 ust. 1 Ustawy.

Powyższe jest spowodowane dużą ilością złożonych do organu wniosków o udzielenie informacji publicznej, szerokim zakresem żądań z tych wniosków wynikających, a także koniecznością dokonywania analizy posiadanych materiałów. Powiadamiając Wnioskodawcę o powyższym Urząd wyjaśnia także, że załatwienie sprawy w terminie 14 dni nie jest możliwe ze względu na zasadę ogólną dotyczącą konieczności załatwiania spraw w kolejności ich wpływu do organu.

W oparciu o powyższe zawiadamiam, że udzielenie informacji na złożony wniosek nastąpi w terminie do dnia: 22 marca 2017 roku, czyli w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list