Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 10 października 2019 r., znak VII W-0194-98/19 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 2 października 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie proszę o potwierdzenie odczytania niniejszej wiadomości.

Z wyrazami Szacunku,
Katarzyna Czeluśniak
Kierownik Sekretariatu
VII Wydziału Wizytacyjnego
Sądu Okręgowego w Rzeszowie

tel. 17/ 87 56 331
fax 17/ 87 56 349

Dane osobowe przetwarzane w niniejszej korespondencji są niezbędne do realizacji zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Sądu Okręgowego w Rzeszowie i zostaną usunięte po udzieleniu lub uzyskaniu stosownej odpowiedzi, o ile nie podlegają odpowiedniemu zakwalifikowaniu do właściwej kategorii wyrażonej brzmieniem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) został spełniony poprzez umieszczenie Klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Sądu www.rzeszow.so.gov.pl<http://www.rzeszow.so.gov.pl> - zakładka "Ochrona danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list