Warszawa, dnia 10 października 2019 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Pan Szymon Osowski
Pani Katarzyna Batko-Tołuć
członkowie zarządu

Adm-032- 593/19

Stosownie do wniosku z dnia 01 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej -w wykonaniu polecenia Wiceprezesa Sądu- uprzejmie informuję co następuje:

Ad. 1
SSA Beata Waś

Ad.2
SSA Krystyna Karolus-Franczyk

Ad. 3
Kadencja poprzedniego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie rozpoczęła się 06 lipca 2010r., a zakończyła 05 lipca 2016 r.

Ad. 4

2016 r.- liczba obsadzonych etatów - sędziowie SA - 79
2017 r. liczba obsadzonych etatów- sędziowie SA-75
2018 r. liczba obsadzonych etatów - sędziowie SA -74

Ad. 5

2016 r. liczba nieobsadzonych etatów sędziów - 18
2017 r. liczba nieobsadzonych etatów sędziów - 26
2018 r. liczba nieobsadzonych etatów sędziów - 34

Ad. 6
jednorazowe delegacje w trybie art. 77 § 9 u.s.p.
- 2018 r. 70 sędziów
-2017 r. 82 sędziów
-2016 r. 73 sędziów
stałe delegacje w trybie art. 77 § 1 pkt 1 u.s.p.
-2018 r. 28 sędziów
-2017 r. 14 sędziów
2016 r. 23 sędziów

Ad. 7
w 2018 r. 4 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało powołanych do orzekania w Sądzie Najwyższym w Warszawie.

Ad.8

Średnia liczba spraw na sędziego w 2016,2017 i 2018 roku (średnio we wszystkich wydziałach)- podano średnią liczbę spraw załatwionych przez sędziów Sadu Apelacyjnego w Warszawie oraz sędziów delegowanych na podstawie77 § 1 u.s.p. i art. 77 § 9 u.s.p. według obsady średniookresowej:
2016 r. -250,1
2017 r. -219,1
2018r. - 268,4

*2017-liczba spraw załatwionych z wyłączeniem spraw zakreślonych w związku ze zmianami organizacyjnymi w Sądzie oraz spraw zakreślonych w związku ze zmianami przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.MS 5 z 2013 r.,poz. 22 ze zm.).

Ad.9

Liczbę spraw podano według liczby spraw załatwionych przez sędziów Sadu Apelacyjnego w Warszawie orzekających w pełnym wymiarze, z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz sędziów delegowanych ( art. 77§ 1 u.s.p i art. 77§ 9 u.s.p)
2016 r.- 336
2017 r.-250
2018 r.-351

Ad.10

Liczbę spraw podano według liczby spraw załatwionych przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekających w pełnym wymiarze, z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz sędziów delegowanych ( art. 77§ 1 u.s.p i art. 77§ 9 u.s.p)
2016 r.-15
2017 r.-30
2018r.-35

Ad.11
podano% liczby spraw załatwionych w stosunku do liczby spraw wyznaczonych na termin rozprawy:

2016 r.- 82,92%
2017 r.- 91,91%
2018 r.- 80,38%

Ad.12

podano% liczby spraw załatwionych w stosunku do liczby spraw wyznaczonych na termin rozprawy:

2016 r.- 93,75%
2017 r.- 90,91%
2018 r.- 64,81%

Ad.13

W 2016 r. na potrzeby sporządzania sprawozdań statystycznych, w systemie informatycznym zbierano dane dotyczące tomów akt dla spraw rozpoznawanych przez danego sędziego powyżej 5 tomów, nie zbierano danych dla każdej sprawy.

Ad.14

W 2018 r. na potrzeby sporządzania sprawozdań statystycznych zbierano dane dotyczące liczby tomów akt dla spraw wielotomowych powyżej 5 tomów, nie zbierano danych dla każdej sprawy.

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

________________________________
Wiadomość została przeskanowana przez program Bitdefender

________________________________

Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie z siedzibą przy Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Sądu pod adresem: www.waw.sa.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy,
że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pobierz list