Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 17.10.2019 r., powołując się na art. 14 . punkt 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie informujemy o braku możliwości udostępnienia przez nas na chwilę obecną informacji zgodnie z przesłanym wnioskiem, z uwagi na to, iż mają one charakter informacji publicznej przetworzonej, wymagającej przez nas odpowiedniego przygotowania.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną jest taka gotowa informacja (dokument), którą na dzień złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje. Do udostępniania informacji publicznej przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest dla Wnioskodawcy możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W przeciwieństwie do informacji prostej, przy której od osoby chcącej ją uzyskać nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest uzależnione od istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wskazanie powodów, dla których informacje mają być przez nas udostępnione oraz wykazanie, że otrzymane informacje będą szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Z poważaniem

Monika Cebula
Menedżer Operacyjny

Monika Cebula
Menedżer Operacyjny

kom.: +48 607 443 667
tel.: +48 71 323 63 11
fax.: +48 71 323 63 10
MCebula@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

[cid:MedicusClinic_70a9934e-8f00-453b-b70f-83623c28607a.jpg]

Medicus Sp. z o.o., Siedziba: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000685093
NIP: 896-10-17-023. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. [cid:las_5ac7c076-b191-4be4-9515-84e486e593cc.jpg]

Załączniki

Pobierz list