Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyjaśniam, że Orto Medical Spółka z o.o. nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Orto Medical Spółka z o.o. jako prywatna spółka prawa handlowego, niedysponująca majątkiem publicznym nie mieści się w definicji zawartej w cytowanym przepisie. Podkreślenia wymaga dodatkowo, że Spółka nie jest stroną umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach której otrzymywałaby środki publiczne.

Serdecznie pozdrawiam,

Maciej Hendzel

Prezes Zarządu

Orto Medical Spółka z o.o.

20-074 Lublin, ul. Spokojna 8A/20

Mobile: +48 601 313 901

Fax: +48 81 446 53 00

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000260982,

NIP: 712-302-27-87, REGON: 060163920

Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 50 000 PLN

Zarząd: Maciej Hendzel, Jarosław Kłębukowski

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości lub załączników dołączonych przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli otrzymałeś ten e-mail w wyniku błędu, proszę o poinformowanie o tym nadawcy, w celu umożliwienia prawidłowego doręczenia, a następnie prosimy o skasowanie wiadomości w swojej skrzynce pocztowej. Dziękujemy.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized copying, disclosure, distribution or use of this E-mail or any attachments by a person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you have received this e-mail transmission in error, please notify the sender accordingly so that we can arrange for a proper delivery of the e-mail, and then please delete the message from your inbox. Thank you.

Od: <{{ email }}>
Odpowiedź do: <{{ email }}>
Data: czwartek, 17 października 2019 10:36
Do: <{{ email }}>
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872