Dzień dobry,

uprzejmie informuję, iż odpowiedź na Państwa wniosek jest w trakcie
przygotowania i zostanie wysłana w najbliższych dniach.

Z poważaniem,

Magdalena Horyd

Kierownik Działu Logistyki

tel. 795-523-622

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

tel. 22 255 98 00

<mailto:szpital@szpitalzelazna.pl> szpital@szpitalzelazna.pl

<http://www.szpitalzelazna.pl> www.szpitalzelazna.pl

CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" sp. z o.o. z siedzibą ul. Żelazna 90, 01-004
Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS 0000445779; Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, REGON
012103423, NIP 527-01-04-746.

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę

lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami
prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i
usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Dziękujemy

Pobierz list