W związku z pismem dotyczącym udostępnienia informacji publicznej informuję, że udzielenie odpowiedzi w zakresie zagadnień określonych w pkt od 8 do 12 wymaga jej przetworzenia w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U 2019.1429), co uzależnione jest od wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

W związku z powyższym zobowiązuję do wykazania w terminie 7 dni szczególnie istotnego interesu publicznego do udzielenia przetworzonej informacji publicznej pod rygorem odmowy jej udzielania bądź złożenia oświadczenia, czy podtrzymuje swój wniosek.

Informuję ponadto, że udzielenie żądanej informacji nie jest możliwe w oparciu o urządzenia ewidencyjne (w tym program SAWA) stosowane w Sądzie. Sąd (poszczególne wydziały) nie prowadzą statystyk dotyczących średniego obciążenia na sędziego, rankingów w zakresie obciążenia i ilości "procentowego wykonania spraw".

Arkadiusz Rokicki

Prezes Sądu Rejonowego

w Bartoszycach

Pobierz list