Witam

Złożone przez Państwo zapytanie nie tyczy się informacji publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.). Żądane informacje nie
stanowią bowiem informacji o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ww.
ustawy). Poza tym, wnioskują Państwo o udostępnienie informacji
przetworzonej, która – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – może
zostać ujawniona jedynie w przypadku, w jakim jest to szczególnie
istotne dla interesu publicznego. W ocenie Namysłowskiego Centrum
Zdrowia S.A. powyższe nie zostało wykazane .

Wskazuje się również, iż NCZ S.A. nie jest żadnym z podmiotów wskazanych
w art. 4 ww. ustawy (żadnym z podmiotów obowiązanych do udostępniania
informacji publicznej).

Jednocześnie podnieść należy, że zakres żądanych przez Państwa
informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i z uwagi na konieczność
ochrony tej tajemnicy dane te także nie mogłyby podlegać ujawnieniu
(vide art. 5 ust. 2 ww. ustawy).
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Wierzchołowska
Pielęgniarka Naczelna

Pobierz list