Dzień dobry,

W odpowiedzi na pismo znak: RA.1431.18/2019 z dnia 02.12.2019 r. /data
wpływu/ informuję, że na terenie Gminy Secemin zaplanowane były polowania
zbiorowe od 15.08.2019 r. Zgłaszane było 27.07.2019 r., w związku z czym na
co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.

W zgłoszeniu zamieszczone były godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsce polowania. Wójt Gminy Secemin oprócz zamieszczenia informacji na
stronie internetowej Urzędu Gminy - podał do publicznej wiadomości,
wywieszając obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. W informacji umieszczone było
pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego
polowania zbiorowego. Na podstawie art. 42ab ust.3 ustawy Prawo łowieckie -
do Urzędu Gminy Secemin nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączeniu przesyłam scan zawiadomienia o planowanym polowaniu zbiorowym
oraz obwieszczenie Wójta.

Z poważaniem

Justyna Żmuda

podinsp. ds. gospodarczych i rolnictwa

UG Secemin

tel. 34/3995734

Załączniki

Pobierz list