Dzień dobry,

W imieniu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, uprzejmie wyjaśniam, co
następuje.

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na podstawie szeregu
rozproszonych dokumentów, które znajdują się w innych komórkach
organizacyjnych szpitala, jak również w związku z koniecznością uprzedniego
przeprowadzenia analiz (już zakończonych), czy wnioskowana informacja nie
stanowi informacji przetworzonej, z uwagi na fakt, że koniecznym jest
opracowanie zestawienia wnioskowanych analiz na podstawie szeregu
dokumentów, przedmiotowa informacja publiczna zostanie Państwu udostępniona
do końca bieżącego tygodnia - tj. do dnia 20 grudnia 2019r. Powodem
opóźnienia jest konieczność zestawienia szeregu informacji jak i duże
obciążenie pracowników zadaniami bieżącymi, związanymi z trudną sytuacją w
służbie zdrowia (ze względu na tajemnicę zawodową zobowiązany jestem do
niepodawania szczegółów).

Za wynikłe utrudnienia i przedłużony czas oczekiwania na udzielenie
informacji - przepraszam i dziękuję za okazane zrozumienie. Jednocześnie
zapewniam, że przedmiotowa informacja zostanie udzielona w najszybszym
możliwym terminie, nie później niż w terminem wskazanym w niniejszej
odpowiedzi.

Z poważaniem,

Sebastian Bohuszewicz
Radca prawny
Koordynator Obsługi Prawnej

________________________________

*Dział Organizacyjno-PrawnyMiejskie Centrum Medyczne im dr. Karola
Jonschera w Łodzi*
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
________________________________
kom. +48 661 122 067
e-mail: sbohuszewicz@jonscher.pl

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i
mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować,
dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
ewentualnym błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować jej nadawcę oraz wiadomość usunąć.

This email and any attached files are confidential and may be legally
privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure,
reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received the transmission
in error please notify the sender immediately and then delete this email.

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są objęte tajemnicą zawodową
radcy prawnego, chronioną na podstawie art. 3 ust. 3-5 ustawy z 26 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 ze zm.) oraz art. 6
i art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Uchylenie tajemnicy zawodowej jest dopuszczalne tylko w postępowaniu
karnym, w okolicznościach i trybie określonym w art. 225 § 1 w zw. z art.
180 § 2 Kodeksu postępowania karnego. O uchyleniu tajemnicy zawodowej
decyduje Sąd, zaś wydane lub znalezione dokumenty - w tym przypadku
niniejszą wiadomość, w tym jej zapis cyfrowy - należy bez zapoznawania się
z jej treścią przekazać sądowi, zabezpieczając je uprzednio przed
zapoznaniem się przez osoby nieupoważnione.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum
Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14 93-113 Łódź).
Dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody a także w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia
skargi.

pon., 16 gru 2019 o 11:31 Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi <
sekretariat@jonscher.pl> napisał(a):

Pobierz list