W odpowiedzi o udostepnienie informacji publicznej informuję:

1. W okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019r. na terenie Gminy Opoczno
zaplanowanych było 17 zbiorowych polowań prowadzonych przez Koła Łowieckie
"Bażant" , "Kuropatwa" , "Knieja"

Do dnia 16.12.2109r odbyło się 13 polowań zbiorowych.

2. Zaplanowane polowania zostały zgłoszone przez koła łowieckie w
ustawowym terminie.
3. Do poszczególnych sołectw zostały rozesłane informacje na tablice
ogłoszeń, a także na stronie internetowej o planowanych terminach polowań
zbiorowych.
4. Sołtysi i mieszkańcy zostali pouczeni, że mogą zgłaszać sprzeciw
wobec zaplanowanych polowań zbiorowych.
5. Do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne sprzeciwy odnośnie
zaplanowanych polowań.

_____

Sławomir Jakóbczyk
Dyrektor
Wydział Rolnictwa

Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. /+ 48 44/ 786 01 68, fax. /+48 44/ 786 01 11

<http://www.opoczno.pl/> www.opoczno.pl
<http://bip.opoczno.pl/> bip.opoczno.pl

_____

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie chrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z
udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.opoczno.pl/rodo>
http://bip.opoczno.pl/rodo informacją na temat przetwarzania przez Urząd
Miejski w Opocznie danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane
przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych.

Załączniki

Pobierz list