Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany pocztą elektroniczną w dniu 26 listopada 2019 roku wyjaśniamy, że OSW Lwigród sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego kontrolowaną przez osoby prywatne, w związku z czym co do zasady nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 4 ustawy dostępie do informacji publicznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie szpitalnego leczenia uzdrowiskowego stanowi niewielką część działalności OSW Lwigród sp. z o.o. Działalność w zakresie szpitalnego leczenia uzdrowiskowego jest aktualnie wygaszana, począwszy od 1 stycznia 2020 roku OSW Lwigród sp. z o.o. całkowicie zaprzestanie działalności szpitalnej. Mając na uwadze powyższe oraz zakres Państwa wniosku, możliwe jest zakwalifikowanie jako informacje publiczne wyłącznie danych ściśle związanych z działalnością szpitalną finansowaną ze środków publicznych będących w posiadaniu OSW Lwigród sp. z o.o. przedstawionych poniżej:

OSW Lwigród sp. z o.o. zatrudnia dietetyków w wymiarze wymaganym przez odpowiednie przepisy i wytyczne NFZ oraz adekwatnym do liczby pacjentów. Porady dietetyków są dostępne dla pacjentów. Zakres obowiązków dietetyków jest zgodny z ich wykształceniem i nazwą stanowiska.

Jakość, wartość kaloryczna posiłków podawanych pacjentom oraz rodzaje stosowanych diet są zgodne z zaleceniami lekarskimi, wymogami prawidłowego żywienia i wytycznymi NFZ. Są one na bieżąco kontrolowane przez następujące osoby: (Dietetyk – 2 etaty). Życzenia pacjentów dotyczące żywienia inne niż wynikające ze wskazań lekarskich są uwzględniane w miarę możliwości. Suplementy pokarmowe są podawane o ile wynika to z zaleceń lekarskich.

W 2017 i 2018 roku w OSW Lwigród sp. z o.o. nie stwierdzono skarg dotyczących niewłaściwego żywienia lub zatrucia pacjentów w leczeniu szpitalnym. Skargi takie potencjalnie mogą być zgłaszane do Kierownika żywienia- dietetyka.

W ramach niniejszej odpowiedzi OSW Lwigród sp. z o.o. nie odnosi się do warunków indywidualnych umów o pracę czy umów o świadczenie usług z zewnętrznymi podmiotami, albowiem nie stanowią one informacji publicznej i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako informacje organizacyjne i handlowe posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane i są przedmiotem podjętych przez OSW Lwigród sp. z o.o. działań zmierzających do utrzymania ich w poufności.

W zakresie punktów 6, 12 i 13 Państwa wniosku udzielenie odpowiedzi wymagałoby wytworzenia informacji przetworzonej, a brak przesłanek do uznania, że udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pozdrawiam

Piotr Kaput
z-ca dyrektora ds. sprzedaży
OSW Lwigród
ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 472 58 05
www.lwigrod.pl

Pobierz list