Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 30.12.2019 roku w sprawie udostępnienia
informacji publicznej odpowiadam:

Ad.1- od 01.12.2019 do 31.01.2020 planowane polowania zbiorowe odbyły lub
odbędą się w następujących terminach-

2019 rok- 07.12, 08.12, 14.12, 15.12, 21.12, 22.12, 28.12, 29.12.

2020 rok- 04.01, 05.01, 11.01, 12.01, 18.01, 25.01.

Ad.2- zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań (w
pojedynczych przypadkach tylko rozpoczęcia) oraz precyzyjnie określały
miejsce polowań.

Ad.3- Informację Wójt Gminy Choczewo umieszczał dodatkowo na tablicy
ogłoszeń urzędu.

Ad.4- W obwieszczeniu Wójta Gminy Choczewo zawarte jest pouczenie o
możliwości zgłoszenia przez mieszkańców gminy sprzeciwu.

Ad.5- do Wójta Gminy Choczewo nie wpłynął sprzeciw do terminu i godzin
planowanych polowań zbiorowych.

W załączniku kopie nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich
zawiadomień o planowanych polowaniach zbiorowych i obwieszczenie Wójta Gminy
Choczewo.

(pierwszy plik KŁ Orzeł nie dotyczy gminy Choczewo)

Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo. Kontakt z Administratorem jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
<mailto:sekretariat@choczewo.com.pl> sekretariat@choczewo.com.pl lub pod
numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07. Przestrzeganie zasad
ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
użytkownikom poprzez e-mail: <mailto:IODO@choczewo.com.pl>
IODO@choczewo.com.pl . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu -
udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość
przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są
podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione
do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie Urzędu
Gminy Choczewo: <https://www.choczewo.com.pl/>
https://www.choczewo.com.pl/

Załączniki

Pobierz list