W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Centrum Medyczne „Boruta” w Zgierzu Spółka z o.o. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji zawartych w mailu z dnia 17 października 2019 r.

Stosownie do treści <https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(4)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT> art. 4 ust. 1 pkt 4 i <https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(4)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT> 5 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są osoby prawne, w których jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka z o. o. Centrum Medyczne „Boruta” nie jest osobą prawną, w której jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.

Pobierz list