W odpowiedzi na wysłany przez Państwa e-mail z dnia 20.01.2020 r.
o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane w piśmie
pytania:

1. Odp. Tak

2. Odp. A

3. Odp. B

4. Odp. NIKT

5. Odp. Nikt

6. Odp. Nikt

Paulina Kucińska

Referat Organizacyjny

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pomorskie

Tel. 56 69 76 801,

<mailto:paulina.kucinska@jablonowopomorskie.pl>
paulina.kucinska@jablonowopomorskie.pl

Klauzula informacyjna:

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek
jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,
proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
informacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
dalej "RODO" informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest: Burmistrz
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo
Pomorskie. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Sylwia Osowska,
kontakt: <mailto:iodo@jablonowopomorskie.pl> iodo@jablonowopomorskie.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem. Pana/Pani dane osobowe
będą udostępniane w oparciu o przepisy: kpa, ustawy prawo zamówień
publicznych,ustawy o dostępie do informacji publicznej,prawo budowlane,
kodeks cywilny. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres co
najmniej 5 lat lub na czas realizacji umowy. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy RODO.