Dzień Dobry

W odpowiedzi na e-maila z dnia  20 stycznia 2020 roku dotyczącego
dostępu do informacji publicznej w sprawie Raportu o Stanie Gminy, Urząd
Gminy Bartniczka udziela następującej informacji:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *Odp. Tak **Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy
Bartniczka z dnia    1 lutego 2019 roku *

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
*Odp.  podpunkt a*
_*a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) *_
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi): *Odp. podpunkt  b i g *
a) nie informowano o tym mieszkańców
_*b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej*_
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
_*g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami*_
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

*Odp. Na temat raportu o stanie gminy głos zabrało dwóch radnych.*

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

* Odp. Mieszkańcy nie zgłosili **się do zabrania głosu w debacie na
temat raportu o stanie gminy.*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

*Odp. Nie wypowiedzieli się.*

*Z poważaniem*

Elżbieta Sargalska

Inspektor ds. Rady Gminy i Kadr

W dniu 2020-01-20 o 10:25, Sekretarz Gminy Bartniczka pisze: