Bydgoszcz, dnia 24 stycznia 2020 r.

BKS.I.1431.34.2020

Szanowni Państwo

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wystosowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji w zakresie jn. uprzejmie wyjaśniam, iż:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odpowiedź: Nie

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Odpowiedź: 19 radnych

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Odpowiedź: 0

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Odpowiedź: 0

z poważaniem

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
________________________________

Załączniki

  • image001.jpg