W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych informuję:

1) Radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej

4. Żaden z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o
stanie gminy.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

 - zgłosił się jeden mieszkaniec, ale jego wniosek nie spełniał wymogów
formalnych

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

- żaden mieszkaniec nie wypowiedział się z debacie na temat raportu o
stanie gminy.

--
/Z wyrazami szacunku
/ *
Magdalena Wrzos

Inspektor - Biuro Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych*
mwrzos@gruta.pl <mailto:mwrzos@gruta.pl>
+48 564683121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl <mailto:gruta@gruta.pl>
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

Pobierz list