Witam, w odpowiedzi na pytania informuję:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? Nie.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) Nie.
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem. Nie.
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
Tak.
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami Nie.
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
Nie.
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. Nie.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców Nie.
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej Tak.
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd Nie
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej Nie
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta Nie
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd Nie
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami Nie
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki. Nie

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
2

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy? 0

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy? 0

Miłosz Kamiński

Sekretarz Gminy Janowice Wielkie

tel. 75 75 15 124 wewn. 102, 100

e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

Pobierz list