Przesyłam od na zapytanie w sprawie dostępu do informacji publicznej: ad. 1) Nie ad. 2) odp. a) ad. 3) odp. b) i e) ad. 4) trzech ad. 5) żaden ad. 6) żaden Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi Czesław Słodnik Sekretarz Szczańca Dnia 4 lutego 2020 12:39 Gmina Szczaniec <ug@szczaniec.pl> napisał(a):   From: sprawa-17959@fedrowanie.siecob <sprawa-17959@fedrowanie.sieco Sent: Monday, February 3, 2020 8:55 AM To: ug@szczaniec.pl Subject: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy   Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź) a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi): a) nie informowano o tym mieszkańców b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki. 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17959@fedrowanie.siecob Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

Pobierz list