Z poważaniem

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Grażyna Rusinek

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

tel. 33 8475518, fax. 33 8445900

<http://www.oswiecim.sr.gov.pl/> www.oswiecim.sr.gov.pl

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
załącznikami.

This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
confidential or restricted content. In case you are not the intended
recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
reproduction or other use of this communication or its attachments is
prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
sender and remove the message with attachments immediately.

Załączniki

Pobierz list