Witam

w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Joanna Rochala
Urząd Gminy w Czerniewicach
ul. Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice
tel. (44) 710 45 00
fax (44) 710 40 10
------------------------------------------------------------------------

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.

Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest
o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”). RODO reguluje obowiązek informacyjny wobec
osób fizycznych, których dane osobowe są w Urzędzie Gminy
w Czerniewicach przetwarzane zarówno w przypadku, gdy są one od nich
pozyskane jak i w przypadku pozyskiwania takich danych w sposób inny niż
od osoby, której dane dotyczą.

Biorąc pod uwagę powyższe zawiadamiamy, że: Administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest Wójt Gminy Czerniewice z siedzibą w Czerniewicach,
97-217 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42, e-mail: gmina@czerniewice.pl
<mailto:gmina@czerniewice.pl>. Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod
adresem http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/Article/id,239.html. Kontakt
z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Czerniewicach następuje
za pomocą adresu e-mail: iod@czerniewice.pl <mailto:iod@czerniewice.pl>.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie
obowiązku ustawowego, w celu realizacji ustawowych zadań gminy
Czerniewice oraz Wójta Gminy Czerniewice. Przetwarzane dane mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione
do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa; inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W związku
z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana
danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy
w Czerniewicach i wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapytania we wszelkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować do inspektora ochrony danych.

Załączniki

Pobierz list